สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

 

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ก้าวสู่
Thailand 4.0”

 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. พัฒนาคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

 

UBON2”
U : Unity มีเอกภาพ

B :  Benevolence & Good Governece มีเมตตา เอื้ออาทร และระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีหลักธรรมาภิบาล

O :  Open-Minded เปิดใจ

N :  (Inter)National Standards   ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

2 :  ยึดหลักการบริหาร 2 ประการ   คือ

 1. 1. Participatory Management   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 2. 2. Result based  Management  การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
  มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2560  มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
 4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาคตรงตามศักยภาพ
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรม
  การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
 6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ จากทุกภาคส่วน กระจายอำนาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
  ขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 9. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  ได้กำหนดนโยบาย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีคุณภาพ  และบูรณาการให้สอดคล้องการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  ดังนี้

 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นระบบ
 3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และนโยบายการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น  ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีหน้าที่กำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม